FRAGMENTS Digital Opera | A sonic VR experience, Goethe-Institut Thailand, พฤหัสบดี, 19. กันยายน 2019

สัมผัสประสบการณ์โอเปร่าในระบบ VR
การได้รับชมโอเปร่าแบบใกล้ชิดจนแทบได้สบตากับผู้ทำการแสดงหลักผ่านหลุมแสดงดนตรีออเคสตร้าไปนั้น อาจเป็นสิ่งที่เหนือจินตนาการในโลกแห่งความเป็นจริง แต่ในโลกเสมือนจริงหรือ VR นั้นจะทำให้มันเป็นไปได้ “Digital Freischütz” โอเปร่าในระบบ VR แบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนละ 15 นาที เป็นผลงานที่นำไปสู่การเข้าถึงงานแสดงโอเปร่าดั้งเดิมและเนื้อหาสำคัญที่เคยประพันธ์ไว้โดย Carl Maria von Weber ผลงานตอนละ 15 นาทีทั้งหมดนั้นไม่ได้เรียงลำดับหรือมีการเล่าเรื่องแบบเป็นเส้นตรงใดๆ อีกทั้งยังไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการนำบทเพลงโอเปร่ามาเล่าใหม่ หรือนำการแสดงบนเวทีโอเปร่าที่เคยแสดงบนโรงละครหลักมาทำให้เป็นประสบการณ์เสมือนจริงแต่อย่างใด แต่สิ่งที่งานนี้เน้นกลับเป็นใจความสำคัญของมันและการสรรค์สร้างโลกใหม่ที่ผู้ชมสามารถเข้าไปสัมผัสได้ด้วยตนเอง สิ่งที่จะได้พบในตอนต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การต่อสู้ในดงหนามของคาสเปอร์ ติดตามเอนเช่นไปผจญภัยในเขาวงกต พบกับอกาธาในป่าเสมือนจริง และท่องไปในเทือกเขาของแม็กซ์ที่สุดยิ่งใหญ่ เป็นต้น
กลุ่มศิลปินจากเบอร์ลินในนาม Die CyberRäuber (The CyberRäuber) ประกอบด้วย มาร์เซล คาร์นาพเค่อ  Marcel Karnapke และ เบเยิร์น เลงเงอร์ส และ Björn Lengers พวกเขามุ่งหมายที่จะสร้างการแสดงที่มีความเฉพาะตัวผ่านการเคลื่อนไหวอย่างอิสระในฉากต่างๆ ผ่านประสบการณ์ในโลกเสมือนจริงของ VR ภายใต้ความร่วมมือกับ ZKM Karlsruhe ศิลปินเดี่ยวจากโรงละครแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค 4 คนได้ถ่ายทำภาพที่ให้มุมมองแบบใกล้ชิดกับศิลปินอย่างมากในระบบ VR
ในผลงานดังกล่าวมีการอัดเสียงใหม่โดยเลือกเอาผลงานเพลงจากโอเปร่าเดิมในนาม Freischütz ขับร้องโดย Matthias Wohlbrecht, Ks. Ina Schlingensiepen, Ks. Konstantin Gorny และ Agnieszka Tomaszewska ร่วมด้วยวงดุริยางค์ซิมโฟนี Badische Staatskapelle และคณะนักร้องประสานเสียง Badischer Staatsopernchor ภายใต้การควบคุมวงของ Johannes Willig ที่มาดูแลด้านดนตรีให้กับ “Digital Freischütz” โอเปร่าฉบับดิจิทัล ในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังได้นักร้องที่เป็นที่รู้จักก็มาร่วมแสดงด้วย อาทิ คณะประสานเสียง Jägerchor หรือ Jungfernkranz ที่มาให้เสียงของตัวละคร แม็กซ์ อกาธา คาสเปอร์ และเอนเช่นให้ผู้ชมได้รับฟังหลากหลายรูปแบบ นักดนตรีประกอบละครเวที Micha Kaplan ได้นำเอาเพลงดั้งเดิมมาปรับปรุงใหม่และยังรับหน้าที่ในการประพันธ์เพลงและดนตรีประกอบอีกด้วย โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติเยอรมัน (Bundeskulturstiftung) ร่วมด้วยโรงละครแห่งรัฐ ประจำเมืองลินซ์ (ออสเตรีย), the Ars Electronica Center Linz, ZKM Karlsruhe, กลุ่ม the CyberRäuber และโรงละครแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ที่ร่วมงานกันเพื่อค้นหาคำตอบถึงผลสะท้อนจากงานสังเคราะห์ระหว่างละครเวทีกับความเป็นดิจิทัล ผ่านสื่อการแสดงสามสาขา (โอเปร่า บัลเล่ต์ และละคร) VR กำกับการแสดง วางแนวคิด และดำเนินการสร้าง CyberRäuber: Marcel Karnapke, Björn Lengers การจัดองค์ประกอบและออกแบบเสียง Micha Kaplan บทละคร Deborah Maier การจัดการฝ่ายผลิต Eva-Karen Tittmann   บันทึกเสียงและภาพ แม็กซ์ Matthias Wohlbrecht อกาธา Ks. Ina Schlingensiepen คาสเปอร์ Ks. Konstantin Gorny เอนเช่น Agnieszka Tomaszewska การจัดการด้านดนตรี Johannes Willig ควบคุมวงประสานเสียง Ulricht Wagner วงดุริยางค์ซิมโฟนี Badische Staatskapelle คณะนักร้องประสานเสียง Badischer Staatsoperncho

--
VR-Oper als Klangerlebnis
Oper hautnah, Auge in Auge mit den Hauptfiguren: Was im realen Opernhaus über die Distanz des Orchestergrabens nicht denkbar wäre, hier wird es virtuelle Wirklichkeit (VR): Bei der Virtual Reality-Oper Digital Freischütz in vier Episoden à 15 Minuten handelt es sich um eine fragmentarische Annäherung an die Oper von Carl Maria von Weber und deren thematischen Inhalte. Die vier je 15- minütigen Teile folgen keiner Chronologie oder linearen Narration. Sie erheben nicht den Anspruch, die Handlung der Oper nachzuerzählen oder die bereits bestehende Inszenierung im Großen Haus virtuell erlebbar zu machen. Stattdessen werden motivische Schwerpunkte gesetzt und neue Welten erschaffen, die der Zuschauer selbst erschließen kann. In den verschiedenen Folgen begegnet man beispielsweise Kaspar am Ende eines Dornenkranzes, folgt Ännchen durch ein Labyrinth, besucht Agathe in einem virtuellen Wald und streift über ein großes Max-Gebirge.
Die CyberRäuber, ein Berliner Künstlerkollektiv, bestehend aus Marcel Karnapke und Björn Lengers, ermöglichen in ihrer VR-Erfahrung eine individuelle Inszenierung durch eine autonome Bewegung innerhalb der Szene. In enger Zusammenarbeit mit dem ZKM Karlsruhe entstanden Bild-Aufnahmen mit vier Solist*innen des BADISCHEN STAATSTHEATERS, die eine hautnahe Begegnung mit den Künstlern in der virtuellen Realität ermöglichen. Die Tonaufnahmen ausgewählter Titel aus dem Freischütz mit den Sänger*innen Matthias Wohlbrecht, Ks. Ina Schlingensiepen, Ks. Konstantin Gorny und Agnieszka Tomaszewska, der BADISCHEN STAATSKAPELLE und dem BADISCHEN STAATSOPERNCHOR unter der Musikalischen Leitung von Johannes Willig bilden das musikalische Fundament von Digital Freischütz. Neben berühmten Evergreens wie dem „Jägerchor“ oder dem „Jungfernkranz“ sind Arien der Hauptdarsteller Max, Agathe, Kaspar und Ännchen zu hören – und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Denn Theatermusiker Micha Kaplan bearbeitete die Originalmusik und zeichnet somit für Komposition und Sounddesign verantwortlich.
Gefördert durch die Bundeskulturstiftung und in Zusammenarbeit mit dem Landestheater Linz, dem Ars Electronica Center Linz und dem ZKM Karlsruhe, erforschen die CyberRäuber am STAATSTHEATER über drei Spielzeiten und in drei Sparten (Oper, Ballett und Schauspiel) die Synergieeffekte zwischen Theater und Digitalität. VR REGIE, KONZEPT & REALISATION CyberRäuber: Marcel Karnapke, Björn Lengers  KOMPOSITION & SOUNDDESIGN Micha Kaplan  DRAMATURGIE Deborah Maier  PRODUKTIONSLEITUNG Eva-Karen Tittmann  TON- UND BILDAUFNAHMEN MAX Matthias Wohlbrecht  AGATHE Ks. Ina Schlingensiepen  KASPAR Ks. Konstantin Gorny  ÄNNCHEN Agnieszka Tomaszewska  MUSIKALISCHE LEITUNG Johannes Willig  CHORLEITUNG Ulricht Wagner  BADISCHE STAATSKAPELLE BADISCHER STAATSOPERNCHOR

--
  A sonic VR experience
Opera up close, eye to eye with the main characters: what would be inconceivable in a real opera house over the distance of the orchestra pit, here it becomes virtual reality (VR):   The Virtual Reality opera Digital Freischütz in four episodes of 15 minutes each is a fragmentary approach to the opera by Carl Maria von Weber and its thematic content. The four 15-minute parts do not follow any chronology or linear narration. They do not claim to retell the story of the opera or to make the already existing staging in the Great House a virtual experience. Instead, the focus is on motifs and the creation of new worlds that the audience can explore for themselves. In the various episodes, for example, one encounters Kaspar at the end of a wreath of thorns, follows Ännchen through a labyrinth, visits Agathe in a virtual forest and roams over a large Max mountain range.
The CyberRäuber, a Berlin artist collective consisting of Marcel Karnapke and Björn Lengers, enable an individual staging through an autonomous movement within the scene in their VR experience. In close cooperation with the ZKM Karlsruhe, four soloists* of the BADISCHEN STAATSTHEATERS took pictures that allow a very close encounter with the artists in virtual reality.   The sound recordings of selected titles from the Freischütz with the singers* Matthias Wohlbrecht, Ks. Ina Schlingensiepen, Ks. Konstantin Gorny and Agnieszka Tomaszewska, the BADISCHEN STAATSKAPELLE and the BADISCHEN STAATSOPERNCHOR under the musical direction of Johannes Willig form the musical foundation of Digital Freischütz. In addition to famous evergreens such as the "Jägerchor" or the "Jungfernkranz", arias by the leading actors Max, Agathe, Kaspar and Ännchen can be heard in a variety of ways. Theatrical musician Micha Kaplan has edited the original music and is thus responsible for composition and sound design.

Supported by the Bundeskulturstiftung and in collaboration with the Landestheater Linz, the Ars Electronica Center Linz and the ZKM Karlsruhe, the CyberRäuber at the STAATSTHEATER are exploring the synergy effects between theatre and digitality over three seasons and in three sections (opera, ballet and drama).   VR REGIE, CONZEPT & REALISATION CyberRäuber: Marcel Karnapke, Björn Lengers COMPOSITION & SOUNDDESIGN Micha Kaplan DRAMATURGY Deborah Maier PRODUCTION MANAGEMENT Eva-Karen Tittmann   AUDIO AND VIDEO RECORDINGS MAX Matthias Wohlbrecht AGATHE Ks. Ina Schlingensiepen KASPAR Ks. Konstantin Gorny ÄNNCHEN Agnieszka Tomaszewska MUSICAL MANAGEMENT Johannes Willig CHORICAL MANAGEMENT Ulricht Wagner BADISCHE STAATSKAPELLE BADISCHER STAATSOPERNCHOR

FRAGMENTS Digital Opera | A sonic VR experience

Surface & Coatings 2020

Surface & Coatings 2020

พุธ 24. มิถุนายน 2020
ASEAN ROBOMATION ELECTRONICS EXPO 2020

ASEAN ROBOMATION ELECTRONICS EXPO 2020

พุธ 24. มิถุนายน 2020
TILOG – LOGISTIX 2020
พุธ 26. สิงหาคม 2020
ROBOT X
พุธ 18. พฤศจิกายน 2020
Assembly & Automation Technology 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
NEPCON Thailand 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
Hate Speech in Asia: Challenges and Solutions
พุธ 08. กรกฎาคม 2020
Garment Manufacturers Sourcing Expo 2020
พุธ 22. กรกฎาคม 2020
FACTECH 2020
พุธ 24. มิถุนายน 2020
GFT 2020
พุธ 22. กรกฎาคม 2020
หากิจกรรมอื่น ๆ รอบ ๆ ตัวคุณ
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้